Geometric Network را باید در محیط ArcCatalog ساخت.در ضمن مشاهده و مدیریت آن نیز در محیط مذکور امکانپذیر است.

Geometric Network برای یک سری Feature Class‌ مربوط به یک Feature Dataset و در داخل یک Geodatabaseایجاد می گردد.

آموزش ساختن شبکه هندسی Geometric Network

هر کدام از Feature Class ها، نقش اساسی در Geometric Network بعنوان Edge یا Junction‌ دارند.

متدولوژی اصلی ایجاد یک Geometric Network‌ تعیین این مورد است که چه Feature Class هایی در شبکه شرکت دارند و نقش هر کدام از آنها در شبکه چیست.

دو روش برای ایجاد Geometric Network وجود دارد:

  

الف- ایجاد یک Geometric Network‌ جدید و خالی

ب- ایجاد یک Geometric Network از عوارض ساده موجود

ممکن است با استفاده از Feature Class های موجود، تمایل به ساخت Geometric Network وجود داشته باشد. برای این منظور میتوان هم از ArcCatalog و هم از ArcToolbox‌ بهره گرفت. مراحل کلی کاری آن بشرح ذیل می باشد:

۱- با استفاده از ArcCatalog یا ArcToolbox‌ داده ها در یک Geodatabase، لود

می شود.

۲- یک Geometric Network با استفاده از Feature Class های موجود در آن Geodatabase‌ ساخته می شود.

نکته: لازم است قبل از ایجاد Geometric Network‌، شبکه کاملا Clean‌ شود و خطاهای گرافیکی نظیر Overshoot و Undershoot حذف گردند.

کار ساخت Geometric Network در ArcCatalog بصورت مفصل بشرح زیر است:

- ابتدا با کلیک راست روی FeatureDataset‌ مورد نظر و اجرای دستور Geometric Network اقدام به ساخت شبکه می شود. در شکل زیر این مورد نمایش داده شده است.

آموزش ساختن شبکه هندسی Geometric Network

- پنجره Build Geometric Network Wizard‌ باز خواهد شد.

آموزش ساختن شبکه هندسی Geometric Network

- با کلیک کردن دگمه Next پنجره بعد باز خواهد شد. در اینجا، روش دوم (آپشن اول) یعنی ساخت Geometric Network از عوارض موجود انتخاب می گردد.

آموزش ساختن شبکه هندسی Geometric Network

- در پنجره باز شده بعدی، باید Feature Class هایی که قرار است در ایجاد Geometric Network‌ شرکت کنند انتخاب گردند. توجه شود که Feature Class های سطحی،Annotation ها، Dimension‌ ها و نیز عوارضی که یکبار در ایجاد Geometric Network‌ دیگری دخیل بوده اند، در لیست این پنجره حضور ندارند، یعنی نمی توانند در ساخته شدن Geometric Network فعلی شرکت کنند.

در قسمت پایین این پنجره باید نامی برای شبکه تعیین شود.

آموزش ساختن شبکه هندسی Geometric Network

با کلیک روی دگمه Show Unavailable Feature Classes‌ دلیل اینکه چرا برخی Feature Class‌ها نمی توانند در ایجاد شبکه دخیل باشند (با ذکر نام آنها)، شرح داده می شود.

- در مرحله بعد به این مسئله اشاره می شود که تمام عوارض باید ستون Enable‌ داشته باشند که در اینجا چون در جداول توصیفی لایه های ما این موضوع برقرار می باشد، آپشن Yes فعال شده و دگمه Next کلیک می شود.

آموزش ساختن شبکه هندسی Geometric Network

- در پنجره بعدی سوال می شود که شبکه Complex Edge دارد یا خیر.

اگر گزینه Yes انتخاب گردد و Feature Class‌ ای انتخاب شود، به منزله شکسته شدن هر Edge توسط Junction های دارای تماس با آن می باشد. دراینجا گزینه No انتخاب شده است.

آموزش ساختن شبکه هندسی Geometric Network

- در پنجره بعد سوال می شود که آیا عوارض Clean شوند یا خیر.

در اینجا گزینه Yes انتخاب شده است.

آموزش ساختن شبکه هندسی Geometric Network

- درپنجره بعد سوال می شود که آیا جهت جریان مهم است یا خیر. بعبارت دیگر قابلیت Source یا Sinkبودن را باید با انتخاب Feature Class های نقطه ای مشخص کرد.

البته قبل از آن باید آپشن پنجره را Yes کرد.

اگر در اینجا Feature Class نقطه ای وجود نداشته باشد چنین پنجره ای ظاهر نخواهد شد.ولی اگر Feature Class های نقطه ای وجود داشته باشند باید از بین آنها Feature Class‌ هایی را انتخاب کرد که در جهت جریان در شبکه دخیل هستند.

- پنجره بعد به وزنهای شبکه اختصاص دارد.

در این پنجره نام و نوع وزنها انتخاب می شود. قابل ذکر است اگر در این پنجره وزنی مشخص نشود، بطور پیش فرض تعداد( المانهای) اضلاع شبکه بعنوان ملاک و وزن قرار می گیرد.

آموزش ساختن شبکه هندسی Geometric Network

- در این پنجره هر کدام از وزنها به یکی از فیلد های Feature Class‌ منتسب می شود.

نکته اینکه می توان چند وزن را به یک فیلد نسبت داد اما نمی توان یک وزن را به چند فیلد از یک Feature Class تخصیص داد.

آموزش ساختن شبکه هندسی Geometric Network

دقت شود که نوع وزنهایی که در پنجره قبلی مشخص شدند باید با نوع فیلدهای منتسب شده به آنها یکسان باشد.

- پنجره آخر نیز یک خلاصه از کل کار ارائه می دهد.

آموزش ساختن شبکه هندسی Geometric Network

با کلیک دگمه Finish‌ نیز Geometric Network ساخته می شود.

چون Geometric Network تلفیقی از Feature Class ها می باشد، بنابراین هنگام Add کردن آن در ArcMap‌ کل Feature Class های آن نیز Add می شود.