Geocoding – بخش دوم (مفاهیم Geocoding)

۱- آدرس چیست ؟

یک آدرس روش ساده ای است که برای توصیف کردن یک مکان یا موقعیت استفاده می شود. بر خلاف یک مقدار مختصاتی، یک آدرس چگونگی م:.8'اجعه یک مکان بر اساس ویژگی های موجود در پایگاه داده GIS را توصیف می کند. در بسیاری از موارد این نحوه توصیف نسبتا برای درک کردن ساده می باشد. برای مثال اگر ما احتیاج داریم آدرس “۳۸۰ NewYork., Redlands,CA,92373″ را معلوم کنیم و موقعیت آن را با داده های صحیح خیابان مشخص کنیم، این موضوع زیاد برای پیدا کردن موقعیت دقیق طول نمی کشد. ما ممکن است ابتدا California، وسپس شهر Redlands را پیدا کنیم. ما همچنین ممکن است از یک نقشه کد های پستی استفاده کنیم ومنطقه پوشش داده شده به وسیله ZIP کد متناظر را مشخص کنیم. سپس ما خیابان مورد نظر را پیدا می کنیم، و در پایان توجیه می کنیم در کجا و در کدام طرف بلوک ۳۰۰ آدرس قرار می گیرد.

 

 

Geocoding – بخش دوم (مفاهیم Geocoding)

با داشتن شبکه معابر و معرفی کردن پلاک های ابتدا و انتهای هر خیابان با استفاده از توابع خطی موقعیت آدرس روی شبکه معابر بدست می آید. و نحوه محاسبه آن بدین صورت است که پلاک های آخر منهای پلاک های داده شده ضربدر طول تقسیم بر اختلاف می شود و موقعیت به صورت خروجی نقطه روی نقشه نشان داده می شود. با استفاده از محدوده پلاک های زوج وفرد نیز سمتی که مکان قرار می گیرد در خیابان مشخص می شود.

 المان های آدرس

آدرس ها مشخصات مخصوصی دارند. یک ادرس شامل المان های معین آدرس است و در یک محدوده از فرمت ها معرفی می شود. وقتی که geocoding انجام می شود، فرمت آدرس تفسیر می شود والمان های آدرس شناسایی می شوند و با المان های در داده های مرجع مقایسه می شود.

)9f!Zir="RTL" style="margin-bottom: 1.2em; direction: rtl;"> یک المان آدرس یک مؤلفه منحصربه فرد در آدرس است مثل شماره خانه، نام خیابان وکد پستی. المان های آدرس در جستجوی geocoding کمک می کنند و یک آدرس را به دقت به یک مکان خاص اشاره می کنند.

فرمت های آدرس

آدرس ها در یک محدوده گسترده از فرمت ها نمایش داده می شوند. یک فرمت عمومی استفاده شده در آمریکا شامل المان های آدرس: شماره خانه، اسم خیابان، نوع خیابان و اطلاعات زون مثل شهر، استان وZIP code.

Geocoding – بخش دوم (مفاهیم Geocoding)

در بسیاری از مناطق، آدرس ها با فرمت های مختلف معرفی می شوند. یک مثال از این فرمت های دیگر، فرمت استفاده شده در Queens,NewYotk است.

Geocoding – بخش دوم (مفاهیم Geocoding)

این فرمت آدرس شامل یک مقدار عددی اضافی است که نزدیکترین تقاطع خیابان را نشان می دهد. همانند این فرمت، فرمت های دیگر در مناطق مختلف دیگر وجود دارد.

 یکی دیگر از این فرمت های که در آمریکا است می تواند در مناطق Wisconsin.Illinois پیدا شود. در این مناطق فرمت آدرس یک المان آدرس “grid zone” را شامل می شود. یک “grid zone” به صورت ساده یک بلوک بزرگتر یا گریدی که آدرس در آن قرار می گیرد می باشد. شماره خانه متناظر در خیابان بر اساس مکان و بلوک مخصوص خیابان واگذار می شود. مقدار “grid zone” به اشاره کردن شماره خیابان به یک zone مخصوص در داخل جامعه کمک می کند.

Geocoding – بخش دوم (مفاهیم Geocoding)Geocoding – بخش دوم (مفاهیم Geocoding)

آدرس های بین المللی نیز می تواند در یک محدوده از فرمت ها معرفی بشوند. برای مثال یک آدرس برزیلی متعارف بیشتر المان های آدرس پایه را شامل می شود، اگر چه آن ها در یک الگوی مختصری متفاوت قرار می گیرند. همچنین گاهی استان یا ایالت خاص را به طور مستقیم مشخص نمی کنیم.به هر حال این مساله می تواند از کد پستی یا شهر مشخص شود.

Geocoding – بخش دوم (مفاهیم Geocoding)Geocoding – بخش دوم (مفاهیم Geocoding)

بدلیل بعضی تغییرات در زبان، این مساله ممکن است که المان های آدرس معلوم حذف بشوند. برای مثال، در آلمان، اسم خیابان به علاوه نوع خیابان می تواند به یک ترم ملحق شوند. درک کردن زبان وعرف های یک منطقه به صورت خیلی زیاد تفسیر فرمت های نا آشنا را آسان می کند.

Geocoding – بخش دوم (مفاهیم Geocoding)

در حالی که همه این آدرس ها در بعضی درجه ها فرق دارند، بعضی چیز ها ثابت باقی می مانند. هر آدرس شامل چند المان آدرس می باشد که در یک فرمت آدرس مخصوص معرفی شده است و برای آنهایی که در منطقه اند شناخته شده است. درک کردن آن همه آدرس ها شامل المان های آدرس مخصوص در درک کردن پروسه geocoding وترجمه نیاز شده به وسیله هر قانون پایه geocoding مخصوص برای تفسیر :77/ردن کمتر فرمت های آدرس متعارف کمک می کند.

 ۲- جریان کاری geocoding

برای geocoding چندین مرحله مختلف وجود دارد که باید پیروی شود. این مراحل به عنوان جریان کاری geocoding منسوب می شوند و در زیر به صورت خلاصه بیان می شود.