GIS & RS Sanandaj

روش های تعیین ظرفیت تحمل گردشگری

 امروزه در برنامه ریزی های گوناگون گردشگری برای ایجاد تاسیسات گردشگری و شناسایی مناطق و سایت های مستعد گردشگری، شناخت میزان توان و ظرفیت پذیرش میزان گردشگران برای هر سایت یا منطقه ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. شناخت ظرفیت برد یا تحمل یا پذیرش گردشگری یک منطقه موجب هدایت صحیح و منطقی گردشگران به سایت های گردشگری و اصول و تهمیدات حفاظتی از این سایت ها و پیاده سازی اصول پایداری در گردشگری خواهد بود.

 

      ظرفیت تحمل گردشگری را می توان در چند شاخص مورد بررسی قرار داد که در این پست در دو یخش این ظرفیت تحمل بررسی می شود:

 

       ظرفیت تحمل فیزیکی: حداکثر تعداد بازدیدکنندگان و گردشگرانی که در یک زمان و مکان معین می توانند حضور فیزیکی در منطقه داشته باشند. سه شاخص میزان مساحت بهینه مناسب گردشگری در یک منطقه، میزان فضایی که هر گردشگر نیاز دارد و تعداد متوسط گردشگران روزانه برای سنجش ظرفیت تحمل فیزیکی مورد بررسی قرار می گیرد. برای تعیین مساحت بهینه مناسب برای گردشگران می توان از مدل اکولوژیکی گردشگری استفاده کرد. در این مدل بر اساس شاخص هایی مانند شیب، جهت شیب، ارتفاع، خاک، پوشش گیاهی و زمین شناسی و اقلیم، مناطق مناسب برای توسعه گردشگری در دو بخش گردشگری متمرکز و گسترده، تعیین می شود.

 

       ظرفیت تحمل واقعی: در ظرفیت تحمل واقعی، شاخص موانع و عوامل محدود کننده گردشگری نیز در تعیین ظرفیت تحمل دخالت دارد. عوامل محدود کننده عواملی هستند که  توسعه گردشگری  را با وقفه رو به رو کرده و در روند توسعه گردشگری مانع ایجاد می کنند. این موانع می تواند موانع طبیعی یا انسانی باشد. عوامل محدود کننده به صورت درصد تعیین گشته و با ترکیب با میزان ظرفیت تحمل فیزیکی محاسبه می شود.

      ظرفیت تحمل گردشگری به شکل های دیگر نیز محاسبه می گردد که توضیح آنها به پست های آینده محول می گردد.

 

       در اینجا در قالب دو مقاله، روش ها و فرمول های تعیین ظرفیت تحمل گردشگری فیزیکی و واقعی با ذکر مثالی آموزش داده شده است.

 

     این مقاله ها و مطالب، توسط آقایان محمد علیزاده و حسن اروجی، کارشناسان ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه تهران تهیه شده است.

 

 

مقاله اول

 

در این مقاله ظرفیت تحمل گردشگری جزیره قشم سنجیده شده است.

 

حجم فایل: ۲۱۲ کیلوبایت

 

   

فایل دوم

 

      در این مقاله ظرفیت تحمل گردشگری روستای کن و سولقان تهران مورد بررسی قرار گرفته است.

 

حجم فایل: ۶۹ کیلوبایتبانک اشتراک گذاری جغرافیا