GIS & RS Sanandaj

کاربردهای نقشه جهت شیب

ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻬﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺐ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮداری

و ﺷﺒﮑﻪ ای اﺳﺖ.ﺗﺎﺑﻊ ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻄﺢ، ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺐ را از ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﻤﺠﻮار ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻻﯾﻪ  رﺳﺘﺮی  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻬﺖ ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ، رﻗﻢ ﻫﺎی  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ  ﺟﻬﺖ را ﻧﺸﺎن  ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﻤﺎل واﻗﻌﯽ و ﻋﺪد90 ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻗﯽ و ... ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  

از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:   

9 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺮﮐﺖ آب.   

9 ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای وﯾﻼﺳﺎزی در ﻫﻤﻪ ﺷﯿﺒﻬﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﭙﻪ ای   

9 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻨﻮع ﺣﯿﺎت  وﺣﺶ در  ﯾﮏ  ﻣﻨﻄﻘﻪ   

9 ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب   

9 ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ