GIS & RS Sanandaj

کاربردهای نقشه سایه روشن

کاربردهای نقشه سایه روشن

ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻨﺪی در ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ  ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪ

ای اﺳﺖ. ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎﯾﻪ زﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﮑﺎن ﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﮕﯿﺮ و

ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد

از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:   

9 ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﮑﺎن ﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﮕﯿﺮ و ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

9 در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی از اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺪت  ﻧﻮر و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ

9 ﻣﮑﺎن ﺧﺎص از آﻓﺘﺎب ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد. 

9 ﮐﺸﻒ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮروی ﺟﺎده.

9 ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ.

9 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی

ﻓﺼﻠﯽ.

9 ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺧﻮرﺷﯿﺪی از ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ از آﻓﺘﺎﺑﮕﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

9 ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ آﻧﺘﻦ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ و رادار.