GIS & RS Sanandaj

دانلود لایه های shapefile مراکز جمعیتی و روستایی ٰ+بخش ها +دهستان ها و شهرستان های ایران

در این بخش  لایه های shape file   مراکز جمعیتی  و روستایی ٰ،بخش ها ،دهستان ها و شهرستان های ایران  ارائه می گردد.