سنجش از دور علم استخراج اطلاعات از اشیاء زمینی به صورت غیر مستقیم و بوسیله سنجنده می باشد. خروجی در مرحله اولیه توسط هر سنجنده یک تصویر است. معمولاً هر ماهواره چندین سنجنده دارد که توسط آن ها کار تصویربرداری انجام می شود. ارتفاع ماهواره های سنجش از دور غالباً بیشتر از ۷۰۰ کیلومتر و کمتر از ۱۵۰۰تا۱۶۰۰کیلومتر می باشد. که این ارتفاع کمتر از ارتفاع ماهواره های GPS می باشد ؛ زیرا به دقت موقعیتی کمتری نیاز می باشد. هر سنجنده کاربرد متفاوتی دارد و با توجه به کاربرد مورد نظر طراحی می گردند. بطور مثال سنجنده هواشناسی دقت مکانی پایینتری دارد.

کاربردهای سنجش از دور

سنجش از دور کاربردهای نظامی و غیر نظامی دارد که ما به کاربردهای غیرنظامی آن می پردازیم.

کاربردهای غیرنظامی سنجش از دور:

  
 1. هواشناسی و نظارت بر محیط زیست:
  • پیش بینی وضع هوا ( مانند ماهواره نووا)
  • مطالعه اقلیم کره زمین
  • مطالعه جو و لایه های مختلف آن
  • دمای سطح آب ها SSD و سطح خشکی
  • مطالعه آلودگی جو و تخریب لایه ازون
 2. کاربردهای کشاورزی :
  • شناسایی پوشش های گیاهی
  • تخمین سطح زیر کشت محصولات ( برآورد برای تعادل تولید محصول)
  • مطالعه تغییرات زیر کشت ( هرزمان که بحث تغییرات بوجود می آید ، دو عکس مطرح است و مسئله Change Detect بوجود می آید.
  • مطالعه خاک (مثلاً میزان شوری و…)
 3. کاربردهای مناطق جنگلی:
  • مدیریت برجنگل
  • تخمین حجم چوب
  • پیش بینی روند افزایش و کاهش سطح جنگل
 4. کاربردهای زمین شناسی:
  • نقشه های زمین شناسی (با هزینه کمتر نسبت به سابق)
  • مطالعه اکتشاف معادن
  • مطالعه ژئومورفولوژی
  • مطالعه حوادث طبیعی زمین شناسی(مانند زلزله ، آتشفشان و …)
 5. کاربردهای منابع آب:
  • حجم منابع آب
  • تهیه نقشه های پوشش برفی و یخی
 6. نقشه برداری ، برنامه ریزی و طراحی شهری:
  • تهیه نقشه های پوششی کشور ( دقت با سیستم های RS کم است . مثلاً در ماهواره آیکنوس دقت یک متر می باشد)
  • تهیه مدل رقومی زمین DEM
  • به هنگام سازی نقشه های پوششی و کاربری زمین