خصوصیات و مقایسه داده برداری و رستری

داده های برداری و داده های رستری خصوصیات و بالتبع رفتار متفاوت از یکدیگر دارند که در اینجا به مقایسه داده برداری و رستری می پردازیم.

داده برداری:

 • یک ساختار داده فشرده بوده و به فضای دیسک کمتری نیازمند است.
 • در آن می توان توپولوژی را به صورت آشکار بیان کرد و پرسمان توپولوژی ( مانند proximity,network) انجام داد.

 • در آن داده در قدرت تفکیک اصلی خود و بدون هیچ خلاصه سازی ذخیره می شود و در همه ی مقیاس ها نمایش گرافیکی دقیقی داریم.
 •   
 • در آن تبدیل مختصات و rubber sheeting به آسانی صورت می گیرد.
 • خروجی گرافیکی آن نسبت به داده های شبکه ای به نقشه های دستی شبیه تر است.
 • لازم است که هر vertex به صورت آشکار ذخیره شود.
 • نسبت به داده های شبکه ای ساختار داده ی پیچیده تری را داراست.
 • برای داده های سنجش از دور (RS) ناکارا است.
 • تکنولوژی آن نسبتا گران است.
 • داده های پیوسته در آن به صورت کارایی نمایش داده نمی شوند.
 • شبیه سازی آن ساده نیست.
 • انجام برخی آنالیزهای مکانی در آن مشکل یا غیر ممکن است.
 • در آن overlay چند لایه زمانبر است.
 • ممکن است محاسبه ی فاصله ها با توجه به سیستم مختصات یا سیستم تصویر مورد استفاده مشکل باشد.
 • نمایش مناسبی از واقعیت است.
 • در آن امکان بازیابی، بهنگام سازی و خلاصه سازی گرافیک ها و توصیفات وجود ندارد.
 • با محیط های RDB سازگارتر است.
 • نمایش و پلات کردن آن ( به خصوص در drawing ها و رنگ آمیزی ها و shading های با کیفیت بالا) زمانبر و گران است.
 • اخذ آن نسبت به اخذ تصویر شبکه ای مشکل تر است (به علت ساختار داده ی خلاصه ی آن و توپولوژی بین اشیا و توصیفات)
 • در آن هر عارضه یک شی گسسته است که مرز آن توسط بردارها نمایش داده می شود.

داده ی شبکه ای(رستری):

 • حجم داده زیاد است لذا فشرده سازی انجام می دهیم.
 • نمایش روابط توپولوژی مشکل است.
 • با خلاصه سازی اطلاعات (جزئیات) زیادی لز ذست می رود.
 • تبدیل مختصات در آن مشکل است.
 • اکثر نقشه های خروجی سیستم های grid-cell اغلب نیاز به کارتوگرافی با کیفیت بالا ندارند.
 • موقعیت یک سلول توسط موقعیت ان در cell matrix پیاده سازی می شود.
 • اندازه و شکل سلول یکسان است.
 • ساختار داده ی آن ساده است.
 • برای داده های RS  و داده های اسکن شده کارا است.
 • تکنولوژی آن ارزان است.
 • نمایش مناسبی از پدیده های پیوسته است.
 • به دلیل اندازه ی یکسان سلول ها شبیه سازی آن آسان است.
 • انجام برخی آنالیزهای مکانی (مانند filtering, overlay) در آن ساده است.
 • ممکن است خروجی گزرافیکی آن با توجه به اندازه ی پیکسل رضایت بخش نباشد.
 • نقشه های شبکه ای خام رضایت بخش نیستند.
 • داشتن مقیاس های مختلف بین لایه ها مشکل است.
 • اندازه ی سلول قدرت تفکیک داده را مشخص می کند.
 • نمایش مناسب عوارض خطی با قدرت تفکیک سلولی داده شده گاهی مشکل است.
 • اگر حجم داده زیاد باشد پردازش داده زمانبر است.
 • روابط مکانی در آن معمولا به صورت implicit است.
 • شکل های مختلفی از داده های شبکه ای وجود دارد.